บริการกำจัด ด้วยอาหารหนูสมุนไพร ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
บริการให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การควบคุมกำจัดหนู       หนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด เคลื่อนตัวรวดเร็ว หลบหลีกอันตรายได้เก่ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว หนูอายุประมาณ 3 เดือนสามารถผสมพันธุ์ ตั้งท้องนานประมาณ 19 – 21 วัน และออกลูก ครอกละประมาณ 6 – 10 ตัว มีประสาทรับเสียง กลิ่น และความจำดี ดังนั้นการที่จะป้องกันและกำจัดให้ได้ผลนั้นต้องมีวิธีการที่ดีและถูกต้อง ซึ่งมีแนวทางดำเนินการใหญ่ ๆ 2 วิธีดังนี้ คือ                                                                                

1. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน
2. การทำลายหนูโดยตรง

1. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมหนูถาวร โดยมุ่งเน้นการกำจัดแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยของหนูและการป้องกันปิดช่องทางหนูวิ่งเข้าออกบ้านอาคาร ดังมีรายละเอียดวิธีดำเนินการดังนี้
       1.1 การป้องกันไม่ให้หนูเข้าสู่อาคารหรือที่พักอาศัย อาคารที่สามารถป้องกันไม่ให้หนูเข้าได้นั้นจะต้องไม่มีช่องหรือทางเปิดอื่นใดพอที่หนูจะเข้าไปได้ โดยการกรุด้วยตาข่ายหรือสิ่งที่สามารถป้องกันหนูเข้าได้ วัสดุที่ใช้ควรป้องกันการกัดแทะของหนูได้ เช่น คอนกรีต อิฐ หิน เหล็ก หรือกระเบื้องหนา ๆ สำหรับประตูไม้นั้นตามขอบและมุมของด้านล่างควรหุ้มด้วยโลหะเพื่อป้องกันหนูแทะ
       1.2 การรวบรวมและกำจัดมูลฝอย จะช่วยทำลายแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนู เพราะมูลฝอยเปียกแหล่งอาหารของหนู หนูชอบคุ้ยเขี่ยกิน ส่วนมูลฝอย
แห้งหนูใช้ทำรังเพื่อเป็นที่อาศัย จึงควรเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันหนูและสุนัขได้ หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไป
กำจัด และจะต้องทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร หรือกลิ่นอาหารอยู่ ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีเศษอาหารค้างทิ้งไว้ ควรทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้อุดตัน
       1.3 การเก็บพวกอาหารแห้ง การเก็บอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ปลอดภัยจากหนู จะเป็นการช่วยลดปริมาณแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของหนูได้อย่างมาก วิธีการที่เหมาะสมควรวางไว้ในที่ยกพื้น ขาโต๊ะสูงจากพื้นอย่างน้อย 12 – 18 นิ้ว โดยไม่ควรวางชิดข้างฝาและไม่ควรซ้อน ๆ กันจนถึงเพดาน เพราะหนูชอบวิ่งตามแนวข้าง
ฝา บริเวณพื้นด้านที่มีฝาผนังควรทาสีขาวเป็นแนวยาวตลอดฝาผนังทั้งห้อง โดยให้มีความกว้าง 6 นิ้ว เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจร่องรอยต่าง ๆ ของหนูและสะดวกในการทำความสะอาด

2. การทำลายหนูโดยตรง มีอยู่หลายวิธีคือ
       2.1 วิธีกล เช่น ใช้กรงดัก กับดัก หรือกาวดัก การวางกับดักหรือกาวดักหนูควรวางไว้ที่ที่หนูมาหาอาหาร ทางเดินของหนู โดยวางชิดกับฝาผนังหรือวางซ้อนตามกองอาหาร สำหรับอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อควรเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ
       2.2 การใช้สารเคมี เช่น การวางเหยื่อพิษ ต้องระมัดระวังการใช้ให้มาก โดยใช้ตามเอกสารคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และเหยื่อพิษที่ใช้ควรเป็นชนิดตายช้า หนูกินครั้งเดียวจะไม่ตายจะต้องกินซ้ำ ๆ หลายครั้ง จึงจะมีสารเคมีจะสะสมอยู่ในตัวหนู ทำให้เลือดไม่แข็งตัว หรือทำลายวิตามินในเลือด ทำให้หนูเลือดตกในและตาย
       2.3 การใช้อาหารหนูที่ทำมาจากสมุนไพร ซึ่งกำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งขับไล่หนู และสามารถกำจัดหนูได้โดยตรง ซึ่งสมุนไพรจะปลอดภัย สำหรับมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
       2.4 การใช้สิ่งมีชีวิตช่วยควบคุม โดยเลี้ยงแมว สุนัข ฯลฯ

แหล่งที่มา
กรมอนามัย

RAT TERMINATOR

RAT TERMINATOR บริษัทกำจัดหนู ด้วยอาหารหนูที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme (ซึ่งเหยื่อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเข้าไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนู ให้ทำงานผิดปกติ หนูจะป่วย และค่อย ๆ ตายภายใน 7-10 วัน หนูกินและตาย ดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะกำจัดแหล่งอาหารของหนูได้แล้ว หนูก็จะลดจำนวนลงไปในที่สุด

1 ความคิดเห็น:

  1. สนใจบริการกำจัดหนู สำหรับร้านอาหารมีไม๊คะ รบกวนติดต่อกลับ กรกมล 0863741011

    ตอบลบ

 

Copyright @ 2013 RAT TERMINATOR บริการกำจัดหนู ด้วยอาหารหนู ปลอดภัยสำหรับมุนษย์ และสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยจากสารเคมี.